e-Mail Address
Web-Link
Download
Contact Us
Site Map

 
  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ณ รร.เดอะคอนวีเนียน จ.ขอนแก่น
<<รายละเอียด>>
     
  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย ร่วมประชุมวางแผนการ ดำเนินงานการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
<<รายละเอียด>>
     
  วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย ร่วมพิธีเปิดอบรม เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ณ ห้องประชุมอำเภอมหาชนะชัย
<<รายละเอียด>>
     
 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
<<รายละเอียด>>
     
 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer ตำบลคูเมือง
<<รายละเอียด>>
     
 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer ตำบลสงยาง
<<รายละเอียด>>
     
 
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เกษตรอำเภอมหาชนะชัย จัดเวทีชุมชนโครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
<<รายละเอียด>>
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกุหลาบ พองชัยภูมิ
เกษตรอำเภอมหาชนะชัย
 
 
 
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.ที่ 4 จ.ขอนแก่น
สศก. 11 จ.อุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร
สท.(สวทช.)
 
 
รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โทร 045-799100